1. כללי 

1.1.אקס אם ג׳י סי או אחזקות בע"מ ("החברה") הינה המפעילה של אתר pure-te שכתובתו pure-te.com ו – pure-te.co.il ("האתר") במסגרתו ניתן לרכוש תה מסוגים שונים ובמארזים שונים, תיונים, תערובות צמחים לחליטות, ממתיק, תוספי תזונה, כלים שונים לתה: קנקנים, כוסות וחולטים.

1.2.השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוב') כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאיהשימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

1.3.מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.

1.4.אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

1.5.באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע למוצרים ונותני שירותים שונים ("התכנים"). בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו להשתמש במגוון שירותי האתר השונים ("השירותים") ובכללם לרכוש תה מסוגים שונים ובמארזים שונים, תיונים, תערובות צמחים לחליטות, ממתיק, תוספי תזונה, כלים שונים לתה: קנקנים, כוסות וחולטים ("המוצרים").

1.6.אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

1.7.התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר. מודגש, כי האתר יעשה כל שביכולתו בכדי להציג תמונות מדויקות ככל האפשר, אך כאמור התמונות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר.

1.8.תנאי השימוש אינם גורעים מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, התקנות אשר הותקנו מכוחו כפי שיעודכנו מעת לעת ("חוק הגנת הצרכן") או כל חוק אחר (להלן יחד: "חוקי הצרכנות"), ככל שאלו חלים על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

1.9.מחירי המוצרים הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ לפי דין.

1.10.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.

1.11.השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

2.הרשמה לאתר

2.1.כדי להירשם לשירותים מסוימים באתר (לרבות לשם ביצוע רכישה באתר), ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך באמצעות האתר. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף 10 ‎להלן ("מדיניות הפרטיות").

2.2.במהלך הרישום לאתר תתבקש לספק לחברה מידע שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו – פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים ("טופס הרישום"). הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. גולש אשר מילא את טופס הרישום יקרא להלן: "גולש רשום".

2.3.במסגרת ההרשמה לאתר מתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק"). עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק. אישור הקישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותיך ו/או חוות דעתך.

2.4.הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

2.5.החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של מפרסמים שונים.

2.6.לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.

2.7.במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלו, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.

2.8.החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

3.ביצוע רכישה באתר

3.1.האתר מאפשר, בין היתר, את רכישת המוצרים. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי המוצר, מחיר המכירה ומועדי האספקה ("דף המוצר"). מחיר המוצרים בו תחויב בגין הזמנה הנו המחיר המצוין בדף המוצר במועד ביצוע ההזמנה.

3.2.החברה תהא רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי האתר לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

3.3.החברה תהיה רשאית לפרסם, מעת לעת, מבצעים שונים. מבצעים אלו יחייבו את האתר רק בכפוף לתנאיהם כפי שיפורסמו.

3.4.התמונות בדף המוצר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. למרות המאמץ המושקע שהאתר ובכלל זה השירותים, המידע ותיאור המוצרים המצויים בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם.

3.5.קבלת הזמנה לרכישת מוצרים מאת המשתמש תהווה הצעה לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

3.6.החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

4.תנאי תשלום

4.1.סיום הרכישה יבוצע בלחיצה על כפתור "המשך לתשלום" אשר יפנה אותך לעמוד במסגרתו תתבקש למסור את אמצעי התשלום בגין המוצרים. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

4.2.המכירה באתר מתבצעת בכרטיס אשראי בלבד, במספר התשלומים הנקוב בדף המוצר. המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק. התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי. המוצר יסופק רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו.

4.3.חשבונית תצורף למשלוח ו/או תשלח באמצעות דוא"ל למשתמש. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

4.4.פרטי האשראי אינם נאספים על ידי האתר (ולכן בכל הזמנה תידרשו למסור את פרטיי האשראי מחדש) אלא ישירות על ידי חברת הסליקה ריווחית ("חברת הסליקה"), ואיסופם כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת סליקה. האתר אינו אחראי לפעילות חברת הסליקה ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידה בפרטי האשראי. מסירת פרטים כוזבים בעת עסקת רכישה מהווה הונאה כהגדרתה בחוק הפלילי וחושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו. החברה שומרת את פרטי הרוכש והרכישה במחשביה. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי החברה מחייבים.

4.5.לא ניתן לבצע רכישות באמצעות כרטיסי אשראי זרים (כרטיסי אשראי שלא הונפקו בישראל).

4.6.החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לחייב גולש רשום ולא לספק מוצר במקרה שפרטי האשראי אינם מלאים ונכונים, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה.

5.אספקת מוצר

5.1.אספקת המוצרים תהא עד 14 ימי עסקים. החברה תספק למשתמש את המוצרים באמצעותה ו/או באמצעות חברת שילוח עצמאית ו/או באמצעות חברת דואר ישראל ("חברת השילוח"). מועדי האספקה המפורסמים באתר ייחלו להימנות רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת תקינותה, וכן לאחר קבלת אישור על חיוב האשראי.

5.2.אספקת המוצרים תבוצע בגבולות מדינת ישראל בלבד. כל טעות שתיגרם עקב כתובת שגויה תהא באחריות הרוכש.

5.3.אספקת המוצרים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט בדף המוצר ("דמי המשלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי. בוצעה אספקה של מוצרים שנרכשו במען המבוקש לאחר תיאום מראש עם המשתמש, והמשתמש לא נכח במען במועד ההגעה, יוחזרו המוצרים לחברה תוך חיוב המשתמש בדמי המשלוח, ויתואם עם המשתמש מועד אספקה חלופי עליו יחויב המשתמש בדמי משלוח נוספים.

5.4.החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת מעשה או מחדל של חברת השילוח, שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב). במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו. בעת תיאום האספקה בשליחות, רשאי השליח לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

6.מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה 

6.1.ככלל הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוקי הצרכנות. מובהר כי במקרה בו יוחזרו מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הרוכש המשנה מצבו לרעה, לא תהיה זכאי להחזר.

6.2.ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצר בדואר על חשבון המשתמש לכתובת החברה כפי שהיא מופיעה בעמוד "צור קשר". על מנת להימנע מנזק למוצראנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקוריתללא כל פגם ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בהם כל שימוש

6.3.זיכוי המשתמש יתבצע בהתאם להוראות הדיןעם קבלת המוצר במשרדי החברה ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימושמובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). הזיכוי יועבר אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנהובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

6.4.הנהלת האתר תהא רשאית באופן זמני או לצמיתותעל פי שיקול דעתה הבלעדילמנוע רכישה באתרלבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.4.1.אזל המוצר מהמלאי;

6.4.2.במקרה של תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש בשירותי האתר באופן תקין;

6.4.3.במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין;

6.4.4.אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים;

6.4.5.במקרה של הפרה של תנאי השימוש, לרבות הפרה צפויה; ו/או

6.4.6.אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי.

6.5.הודעה על ביטל הזמנה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בטופס ההרשמהוכן החברה תשיב לרוכש כל סכום ששולםככל ששולם

6.6.מבלי לגרוע מהאמור לעילבכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

7.תגובותחוות דעת והמלצות באתר 

7.1.באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות, חוות הדעת וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"). פרסום המלצות וכתיבת תגובה להמלצות פתוחים לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי הגולש, לרבות שמו, עשויים להופיע בעת פרסום ההמלצה באתר. ההמלצות עשויות לכלול ציון אשר יינתן על ידי גולשים רשומים למוצרים ו/או לשירותים במספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי.

7.2.המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו למוצר או שירות על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל המלצה שפורסמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.3.החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי הגולשים הרשומים באתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת אשר מופיעה באתר והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.

7.4.החברה רשאית לבטל את ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם החברה סבורה כי ההמלצה איננה אמינה.

7.5.בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

7.6.ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

7.7.תכנים שיפורסמו בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בהמלצות ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

8.הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה

8.1 המזמין מצהיר בחתימתו על ההזמנה כי במידע או במוצרים של חברת אקס אם ג׳י סי או אחזקות בעמ אשר מוצעים למכירה אין כל כוונה לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי, אין במידע המפורסם באתר כדי לתת עצה רפואית כלשהיא. אין בתוכן זה המפורסם באתר לאשר כי המוצר או השימוש במוצרים בטוח בשביל המזמין. 

 

יתרה מזו, לפני כל שימוש במוצרי החברה על המזמין ו/או המשתמש במוצרים לבדוק את המידע לגבי המוצר, לרבות הוראות השימוש בו ו/או רכיביו, בין השאר בנוגע

למינונים, לאזהרות, לאמצעי זהירות ולהשפעות הדדיות בין המוצרים האחרים. לפני כל שימוש במוצרי החברה באתר יש להיוועץ ברופא מוסמך. הוראות השימוש במוצר אינם תחליף לייעוץ רפואי. אך ורק ייעוץ רופא מוסמך יכול להעריך נכונה את הגורמים האישיים של משתמש ויכול להעריכם נכונה. 

המידע הנכלל באתר ו/או בכל עלון ו/או אמצעי פרסומי אחר של החברה ו/או מידע שנמסר ע"י נציגינו הינו מידע לידיעה בלבד ואינו מחליף בשום אופן ייעוץ רפואי.המידע הוא למטרות חינוכיות בלבד. יש להתייעץ עם רופא אם יש לך חששות לגבי צריכת תה. יובהר כי המוצרים הנזכרים אינם תרופות. אנו ממליצים לנשים בהיריון, נשים מניקות וילדים בפרט להיוועץ ברופא / רוקח לפני השימוש

8.2. כאשר אתה שולח לנו אי מייל ו/או יוצר איתנו קשר בכל אמצעי אתה מכיר בכך שנציגי השירות שלנו הם לא רופאים. ואין הם מורשים או יכולים לתת עצה רפואית. אתה מתחייב לא להעביר שום מידע שניתן לך בתור מידע רפואי, מידע בנוגע לבריאות או כל דבר אחר. 

8.3 ידוע לך שכל המידע שתקבל במייל ו/או דרך האתר ו/או בכל דרך אחרת הנם בגדר הכוונה והמלצה בלבד ועל אחריותך האישית בלבד. בזאת הנך משחרר את האתר, החברה ו/או מי מטעמם מכל אחריות ישירה או עקיפה עכשווית או עתידית לנזק מכל סוג שהוא, כלכלי או/ו בריאותי שעלול להיגרם לי בעקבות שימוש במוצרי החברה. כמו כן, הנך מתחייב שלא למכור, להעביר ו/או לאפשר שימוש במוצרי החברה בכל אופן אחר, לכל גורם מלבדך וכי שימושך במוצרי החברה יהא בהתאם להוראותיה.

8.4 החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

8.5.הנך מבין כי המוצר ו/או השירות שרכשת איננו משמש כתחליף לכל טיפול רפואי (כולל תרופתי) ואין לראות ברכישת מוצר ו/או שירות זה כמתן התחייבות מטעם החברה כי אכן ישיג את התוצאות המבוקשות על ידך ו/או כל תוצאה אחרת. השימוש במוצר ו/או בשירות הינו על אחריותך בלבד, מבלי שהחברה ביצעה כל בדיקה לגבי תאימותו עבורך ו/או מצבך הרפואי (כולל בדיקת רכיבי המוצר, כפי שמופיעים על אריזתו). הנך נדרש להיוועץ בגורם מוסמך (כגון רופא בעל מומחיות מתאימה), טרם צריכת המוצר. 

8.6 החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת ההמלצות. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

8.3.פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

8.4.השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

8.5.החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

8.6.החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

8.7.החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לרכישת המוצרים, שירותי האתר, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר (כולל פציעות ו/או נזק רפואי אחר – ולרבות מוות), אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

8.8.החברה תהא אחראית למוצרים לפי דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות רכישת המוצרים, השירותים, שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר, לא תהיה גבוהה מסכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע"י המשתמש.

8.9.ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.

 1. אבטחת מידע והגנה על פרטיות

8.10.מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").

8.11.החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

8.12.החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים (לרבות חברת הסליקה). בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

8.13.החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לרשויות חקירה ואכיפה במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר.

8.14.החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר ובהמלצות באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר או בהמלצות.

 1. קבצי Cookie

8.15."Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookieבכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

8.16.בהסכימך לתנאי השימוש אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו.

 1. קניין רוחני

8.17.כל הדפים המצויים באתר, לרבות התמונות, העיצובים, הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

8.18.בעצם הרשמתך לאתר, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

8.19.הינך מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

 1. שיפוי 

הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

9.הסכמה לתנאי השימוש באתר

9.1.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

9.2.בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
  3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
  4. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
  5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
  6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
  7. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
  8. שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
  9. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
  10. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  11. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 1. שונות

9.3.החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

9.4.תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

9.5.על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

עודכן ביום בספטמבר 2019.